Η ομάδα των εκπαιδευτών παρέχει μία μεγάλη σειρά θεμάτων εκπαίδευσης, κυρίως υπό μορφή βιωματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών και οργανισμών, και γενικότερα σε άτομα που ενδιαφέρονται για προσωπική ανάπτυξη. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες της ομάδας που μετέχει στο εκάστοτε σεμινάριο. Τα σεμινάρια είναι επιλεγμένα και για ανάγκες σύγχρονης μονάδας, όπως ενδεικτικά:

 • Δεξιότητες Στελεχών Επιχείρησης για Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού,
 • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας ή/και Παραγωγικότητας Επιχείρησης,
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών προς όφελος της επιχείρησης,
 • Διαχείριση αλλαγών στην επιχείρηση και αντιμετώπιση/ πρόληψη κινδύνων,
 • Στρατηγική Ανάπτυξη Επιχείρησης για μια ασφαλή και κερδοφόρο πορεία,
 • Μάρκετινγκ για υφιστάμενα ή νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες,
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία με πελάτη και Ικανοποίηση των αναγκών του,
 • Βασικές Γνώσεις σε θέματα Οικονομικής και Στατιστικής Ανάλυσης,
 • Βασικές Γνώσεις Λογιστικής και Διαχείρισης Επενδύσεων-Χρηματοδοτήσεων,
 • O&M Οργάνωση και Μέθοδοι, για απλούστευση διαδικασιών, εξοικονόμηση,
 • Ανάλυση SWOT-Δυνάμεις, Αδυναμίες, Απειλές Ευκαιρίες για την επιχείρηση,
 • Θέματα χρηματοδότησης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
 • Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας ( με βάση τις Οδηγίες της Ε.Ε.).

* Τα μαθήματα έχουν δοκιμαστεί σε πολύχρονη βάση στο παρελθόν με επιτυχία, και ακολουθούν οδηγίες και πρότυπα αντίστοιχων μαθημάτων που εισηγείται η Ε.Ε.

rg

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ανά εξάμηνο)  πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό πατήστε εδώ.

sf