Υπηρεσίες Χρηματοδοτικών προγραμμάτων

 • Διαμόρφωση Στρατηγικού Προγραμματισμού για συμμετοχή της εταιρείας / του φορέα / της οργάνωσης σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
 • Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για άντληση κονδυλίων προς όφελος της εταιρείας από τα Εθνικά και τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα,
 • Υπηρεσίες Στρατηγικής Υποστήριξης,
 • Καταγραφή αναγκών και προγραμματισμού δραστηριοτήτων και επενδύσεων,
 • Συστηματική ενημέρωση για τις τρέχουσες και επερχόμενες ευκαιρίες επιδότησης,
 • Αποδελτίωση και επεξήγηση των προγραμμάτων και συνεισφορά στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας συμμετοχής στο κάθε πρόγραμμα.

a

Υπηρεσίες επιμέλειας και υποβολής προτάσεων

 • Επιμέλεια της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για την ετοιμασία των προτάσεων,
 • Υποστήριξη και επιλογή εταίρων, καθώς και στην εξασφάλιση των δικαιολογητικών που τους αφορούν,
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των επιμέρους ενεργειών που θα περιληφθούν σε κάθε πρόταση για επιχορήγηση,
 • Ευθύνη για την τακτική επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος για επίλυση αποριών και συλλογή πληροφοριών,
 • Επιμέλεια του τελικού φακέλου υποβολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα,
 • Παράδοση πιστού αντιγράφου της πρότασης στην Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.),
 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (υποβολή εκθέσεων, δικαιολογητικών, παραστατικών και άλλων εγγράφων, επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή, προετοιμασία συναντήσεων και επιθεωρήσεων και άλλα συναφή θέματα) σε περίπτωση που η πρόταση είναι επιτυχής και μέχρις ότου ο ανάδοχος παραλάβει το συνολικό ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης.