Το Επιχειρηματικό Πλάνο είναι ένα στρατηγικό εργαλείο λήψης αποφάσεων. Ένα τέτοιο πλάνο είναι σημαντικό όταν πρέπει να παρθεί μια απόφαση που αφορά άτομα, επιχειρήσεις για τους πιο κάτω λόγους:

 • Δημιουργία νέας επιχείρησης,
 • Υλοποίηση μιας νέας επένδυσης (π.χ. αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού),
 • Πρόσληψη νέων στελεχών στην εταιρεία,
 • Ανακατάταξη/ αναδιάρθρωση / μείωση προσωπικού,
 • Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Υποβολή αίτησης για λήψη δανείων ή άλλων κονδυλίων χρηματοδότησης,
 • Γενικά το Επιχειρηματικό Πλάνο είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο που υποβοηθά την εταιρεία/ οργάνωση/ φορέα να λάβει μια έγκυρη και καλά θεμελιωμένη απόφαση.

Το Επιχειρηματικό Πλάνο αποτελεί όχι μόνο το χάρτη της επιχείρησης αλλά και ένα πολυδύναμο εργαλείο με διαφορετικές χρήσεις. Περιλαμβάνει διεξοδική παρουσίαση του ιστορικού της επιχείρησης, της παρούσας κατάστασης και των σχεδίων και προοπτικών της για το μέλλον. Καλύπτει ανάγκες οργάνωσης και πληροφόρησης της διοίκησης της επιχείρησης. Πρόσθετα, χρησιμεύει στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει επαφές με τράπεζες και γενικά κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης. Επιπλέον, χρησιμεύει στην περίπτωση που η επιχείρηση, συζητά με επενδυτές, προμηθευτές ή πελάτες. Ανάλογα με τον αποδέκτη του, το Επιχειρηματικό Πλάνο μπορεί να δίνει έμφαση στη στρατηγική, στα χρηματοοικονομικά, στις επενδύσεις, στους ανθρώπινους πόρους, στο μάρκετινγκ κ.λπ. Η ύπαρξη ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Πλάνου θεωρείται απαραίτητη στην περίπτωση τόσο παλαιών όσο και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας  μπορεί να υποστηρίξει τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κατά την εκπόνηση των δικών τους Επιχειρηματικών Πλάνων.

vg

“Αν δεν ξέρεις πού είσαι και πού θέλεις να πας, όπου και να βρεθείς, καλό θα σου φαίνεται!…” 

(παλιό Κινέζικο γνωμικό)

Ως Στρατηγικός Σχεδιασμός ορίζεται ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων, με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας (κυλιόμενο), η κατάστρωση των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, η παρακολούθηση, ανασκόπηση και συνεχής αναπροσαρμογή αυτών των σχεδίων.

Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος από τη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου είναι ότι χαράσσει έναν δρόμο, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για να επιτύχει τον προκαθορισμένο στόχο της. Άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι η απόκτηση μιας καθαρής εποπτικής ματιάς στη λειτουργία της επιχείρησης γιατί έτσι κάνει εύκολη διάγνωση των ανταγωνιστικών συνθηκών, των προωθητικών ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων για την εταιρία.

Το σωστό Στρατηγικό Σχέδιο είναι ένα σαφές, σύντομο και περιεκτικό έγγραφο, που εκφράζει τις προοπτικές και την αναπτυξιακή δυνατότητα της επιχείρησης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την πυξίδα της επιχείρησης και δίνει προσεκτικά σχεδιασμένες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιό είναι το Όραμά μας; Ποιά η Αποστολή μας;
 • Πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε; Ποιά είναι η αγορά μας και ποιοι είναι οι πελάτες μας, σημερινοί και επιδιωκόμενοι
 • Ποιες οι Δυνατότητές μας και ποιες οι Αδυναμίες μας;
 • Ποιες είναι οι Ευκαιρίες και ποιοι οι Κίνδυνοι στην αγορά ;
 • Τι στόχους έχουμε και πώς θα τους επιτύχουμε και με ποια Μέσα;
 • Ποια μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διαθέτουμε και ποια μπορούμε να αναπτύξουμε;
 • Ποια είναι τα επενδυτικά μας σχέδιά και τι θα αποδώσουν;

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού και ανασχεδιασμού των διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών.

njkl

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι σχέδιο που εστιάζει στην καταγραφή και δημιουργία στρατηγικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τακτικών για την προώθηση αυτών στην αγορά. Αναλύει διεξοδικά κάθε στρατηγική πλευρά της λειτουργίας του μάρκετινγκ και καθορίζει τις πολιτικές της εταιρείας σε θέματα εξωστρέφειας. Θέτει στόχους και περιγράφει πώς θα επιτευχθούν.

lo

Οι Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας καθοδηγούν την κάθε επιχείρηση με ασφάλεια και εγκυρότητα στις αποφάσεις σχετικά με την  επιχειρηματική τους ιδέα. Οι μελέτες αυτές αξιολογούν τον οργανισμό σε εσωτερικό επίπεδο (ιστορικό, διοίκηση, στρατηγική, λειτουργία, προσωπικό) ενώ μελετούν και όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που δυνητικά επηρεάζουν τον οργανισμό. Στη συνέχεια αναλύουν τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους, βελτίωση διαδικασιών/συνθηκών λειτουργίας) και παρουσιάζουν μια λεπτομερή οικονομική ανάλυση, βασισμένη σε σενάρια (θετικό, μέσο, αρνητικό) από την οποία εξάγονται, με έγκυρη μεθοδολογία, τελικά συμπεράσματα σχετικά με το εάν ή όχι η επιχείρηση /ο οργανισμός πρέπει να προχωρήσει με την επένδυσή του.

Οι Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας, συνιστούν στρατηγικά εργαλεία λήψης αποφάσεων. Μπορεί να αφορούν άτομα, επιχειρήσεις, μορφές νομικών προσώπων, οργανωμένα σύνολα κλπ. Οι Μελέτες ετοιμάζονται προτού παρθεί μια απόφαση για:

 • Δημιουργία νέας επιχείρησης,
 • Δημιουργία θυγατρικής μιας υφιστάμενης επιχείρησης ή επέκτασή της,
 • Υλοποίηση μιας νέας επένδυσης (π.χ. αγορά νέου εξοπλισμού παραγωγής),
 • Πρόσληψη νέων στελεχών και προσωπικού,
 • Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Λήψη δανείων ή άλλων κονδυλίων.cfb

Η PMP Business Angels Ltd  αναλαμβάνει, σε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία, τον ανασχεδιασμό της επιχείρησης σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμος ή αναγκαίος ο ριζικός επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής, των στόχων ή της αγοράς της επιχείρησης. Τότε γίνεται σε βάθος  επανεξέταση του συνόλου των λειτουργιών της (business process redesign). Εναλλακτικά, οι υπηρεσίες μας μπορούν να εστιάσουν σε συγκεκριμένα/ειδικά τμήματα της επιχείρησης που χρειάζονται αναδιοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος αυτού, την αύξηση της παραγωγικότητάς του, τη μείωση του κόστους που προκαλεί. Εννοείται, ότι με τη βελτίωση του τμήματος ωφελείται η επιχείρηση στο σύνολό της.

xs

H υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τον συντονισμό εργασιών και την εμπλοκή των φορέων/ τμημάτων της επιχείρησης που συμπράττουν στην υλοποίηση του έργου. Η υπηρεσία Διαχείριση Έργων καλύπτει ακόμα την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση της υλοποίησης στις στοχευμένες κρίσιμες ημερομηνίες/ προθεσμίες, την επίλυση προβλημάτων τεχνολογικής ή διοικητικής μορφής τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, τη διοργάνωση συναντήσεων για το έργο, τον συντονισμό δράσεων για τη διάχυση ή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων.

d