Μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση μιας μελέτης, η PMP Business Angels Ltd είναι σε θέση να υποστηρίξει την επιχείρηση στην υλοποίηση του σχεδίου για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί. Διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την επιτυχή έκβαση των όσων έχουν σχεδιαστεί. Επίσης, εναλλακτικά ως προς την εκπόνηση μελετών, η PMP Business Angels Ltd δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της σε μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει την τακτική συνάντηση του συμβούλου με τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της επιχείρησης. Στις συναντήσεις αυτές συζητούνται, επεξεργάζονται και αναλύονται σημαντικά επιχειρηματικά ζητήματα και στη συνέχεια συναποφασίζονται τρόποι χειρισμού και λύσεις, οι οποίες στη συνέχεια υλοποιούνται.

fg