Λήψη και διαβίβαση χρηματιστηριακών εντολών

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού, μέσω συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών εταιριών, από το αρμόδιο τμήμα που αποτελείται από το πλέον έμπειρο και πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό, διαθέτοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, για την ασφαλή, άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών τους.

Υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών σε ταμεία και ιδιώτες

  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες που διαθέτουν επενδυτική παιδεία, εμπειρία και κατά συνέπεια μπορούν να αξιολογήσουν την προτεινόμενη από την εταιρία επένδυση, τόσο αναφορικά με την εκτιμώμενη απόδοση όσο και με το ενσωματωμένο ρίσκο που περικλείει η προτεινόμενη επενδυτική συμβουλή, καθώς και διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για την κατάρτιση αλλά και την παρακολούθηση της εν λόγω επένδυσης.
  • Η παροχή επενδυτικών συμβουλών είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη αναφορικά με τον εκάστοτε επενδυτικό στόχο του, την δυνατότητα του να αναλάβει ρίσκο και την διάθεση του για ανάληψη ρίσκου.
  • Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τον προσωπικό επενδυτικό σύμβουλο, ο οποίος άμεσα και αποτελεσματικά συμβουλεύει τον πελάτη τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης μίας επένδυσης, με έμφαση στο after-sales service, ώστε ο πελάτης να μην νιώθει ποτέ μόνος.
  • Η υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών αφορά μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

gh

Υπηρεσίες ετοιμασίας ενημερωτικού δελτίου για δημοσιοποίηση εταιρειών στο ΧΑΚ – ΝΕΑ Αγορά

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.