ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκληση Προγράμματος Κατάρτισης: ‘Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων’

Η ABI Career Builders, διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα: ‘ Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων ’
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
6/12/2018, 16:00-20:15
7/12/2018, 16:00-20:15
13/12/2018, 16:00-20:15
14/12/2018, 16:00-20:15
21/12/2018, 16:00-20:15
Σύνολο ωρών: 20
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους
62 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ – 2827 Γαλάτα -Λευκωσία
ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί:
 1. την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 2. την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των μεσαίων και διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων.
 3. την στήριξη, την υλοποίηση και την ενθάρρυνσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης θα βοηθήσει μεσαία και διευθυντικά στελέχη να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι και ο στρατηγικές και πως οι κύριες διευθυντικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω της λήψης Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων.

Σκοπός της κατάρτισης  είναι:

 1. Η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων.
 2. Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στόχοι, πως χαράσσεται και διαμορφώνονται η στρατηγική στην επιχείρηση τους.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. Όσο αφορά επίπεδο των γνώσεων να μπορούν να:

 1. Κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις βασικές αρχές του στρατηγικού προγραμματισμού και τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας Χάραξης Στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργούν.
 2. Κατανοήσουν το πώς διαμορφώνονται οι στρατηγικές και πως οι κύριες διευθυντικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω της λήψης Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων.
 3. Προσδιορίζουν και να αναπτύσσουν τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής Διεύθυνσης και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι.
 4. Αντιληφθούν την αναγκαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρηση μας.
 5. Αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τους παράγοντες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής μας οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την χάραξη της στρατηγικής.
 6. Προσδιορίζουν το ρόλο της κάθε Στρατηγικής της επιχείρησης μας.

Όσο αφορά το επίπεδο των δεξιοτήτων να μπορούν να:

 1. Aναπτύσσουν την ικανότητα και δεξιότητα πρακτικής χρήσης διαφόρων Στρατηγικών εργαλείων για ανάλυση, επικοινωνία, και αντιμετώπιση στρατηγικών καταστάσεων, διαμόρφωση στρατηγικής.
 2. Eφαρμόζουν τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους Στρατηγικής Διεύθυνσης και Στρατηγικού Προγραμματισμού.
 3. Aναπτύσσουν τη δεξιότητα στο να διασυνδέουν το όραμα, την αποστολή, τους βασικούς στόχους της επιχείρησης, μαζί με τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης μας.

Όσο αφορά το επίπεδο των στάσεων  να μπορούν να:

 1. Eυαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σημασία της διεργασίας και της χάραξης της Στρατηγικής, τόσο στα πλαίσια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και γενικότερα.
 2. Ενισχυθεί η διάθεσή τους για συστηματική προσπάθεια χάραξης αλλά και υλοποίησης στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης μας.
 3. Υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη σημασία που έχει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησης μας  και τη βελτίωση της θέσης της στον επιχειρηματικό στίβο.
 4. Εκτιμούν και να υιοθετούν τις ανάλογες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που είναι καταλληλότερες για την εισαγωγή και την επεξεργασία πληροφοριών ανάλογα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ.
Εισηγητής: Παύλος Ιωσηφίδης , Διευθυντής της #PMPBusinessAngels

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ιάση Βελισσαρίου , Τηλ.: 70077277, Email: info@careerbuilderscy.com, ABI Career Builders