ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε την 1η (πιλοτική) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, καθώς και φυσικά πρόσωπα.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της, όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», η οποία είναι πιλοτική, ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2017 και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 13 Οκτωβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 600.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.