ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MμE του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Τέλη του 2019 αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχοι Προγράμματος:

 • Υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  ου μεταποιητικού τομέα οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
 • Δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι:

 • Νέες ή υφιστάμενες ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών.
 • Διαμόρφωση Χώρων.
 • Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό.
 • Μεταφορικά Μέσα.
 • Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης.
 • Αμοιβές Συμβούλων.
 • Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ύψος Χορηγίας:

 • 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες): €10.000.
 • Το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
 • Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €14 εκ.

*Με την προκήρυξη του Σχεδίου, τα πιο πάνω στοιχεία  δύναται να
διαφοροποιηθούν. Τα πιο πάνω στοιχεία είναι βασισμένα από τον Οδηγό του εν λόγω Σχεδίου κατά το έτος 2015.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική μελέτη στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις – Μέτρο ΕΠΣΑ 3α – 9η Προκήρυξη

Tο Σχέδιο «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις – Μέτρο ΕΠΣΑ 3α – 9η Προκήρυξη» έχει επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Αφορούν επίσης την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος II του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Ανάμεσα στους στόχους του Μέτρου συγκαταλέγεται και η βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

Προκήρυξη Σχεδίου: Το πιο πάνω Σχέδιο έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 18 Ιουνίου 2019.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουνίου 2019 μέχρι 19 Ιουλίου 2019.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική μελέτη στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες,επίσης, μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/f465c263fb66a34dc2258163002de955/bc8e724e188d7192c225841d002f4925?OpenDocument

ΑΝΟΙΚΤΟ – Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Tο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (1η Προκήρυξη) έχει προκηρυχθεί στις 23 Σεπτέμβρη 2019 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σκοπός Σχεδίου: Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας (50%) πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι: 
-Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων,
-Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,
-Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

 

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο Σχέδιο.  Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να υποβάλετε αίτηση στο πιο πάνω Σχέδιο επιχορήγησης και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ενημερώνει ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Χορηγιών θα είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία (demo)από την Παρασκευή, 08/11/2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι τις 20/11/2019 και ώρα 13:00. Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση έχει σκοπό την πρώτη πιλοτική παρουσίαση του συστήματος για εξοικείωση των ενδιαφερομένων (χρηστών) με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καθώς και την επίλυση τυχόν ερωτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/9EFED6621DBB0651C22584AB0047F7D3?OpenDocument

ΚΛΕΙΣΤΟ-Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (20/12/2017-19/03/2018)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 έχει επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2017 – 19 Μαρτίου 2018

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-Σχέδιο ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο

ΚΛΕΙΣΤΟ-Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε την 1η (πιλοτική) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, καθώς και φυσικά πρόσωπα.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της, όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», η οποία είναι πιλοτική, ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2017 και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 13 Οκτωβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 600.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου- KOT

Στις 03 Αυγούστου 2017 έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για επενδύσεις εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με κύρια επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, ενθαρρύνονται και στηρίζονται μέσω του Σχεδίου επενδύσεις και παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με το Σχέδιο επιδιώκεται (α) η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός και ο αθλητικός προπονητικός τουρισμός ποδοσφαίρου και κολύμβησης, (β) η στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και (γ) ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων καθώς και παρεμβάσεις σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Επιμερίζεται σε 3 Άξονες με διαφορετικές επιλέξιμες επενδύσεις και εντάσεις ενίσχυσης ως εξής :

 • Στους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας.
 • Στον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).

Η Χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:

 • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
 • Άξονας Β:Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Άξονας Γ:Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €16 εκ.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Μέχρι 85%

Θεματικές Κατηγορίες:  Τουρισμός

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) , Μεγάλες Επιχειρήσεις

 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2018

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για το πιο πάνω Σχέδιο επιχορήγησης για τη δική σας επιχείρηση, επικοινωνήστε μαζί σας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-1η προκήρυξη: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €4.000.000 και αναμένεται να παραληφθούν 700 αιτήσεις.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 07/11/2016
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 02/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην ετοιμασία αιτήσεων, επικοινωνήστε μαζί σας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-1η Προκήρυξη: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά ή/και λόγω του ότι το ύψος του μισθού λειτουργεί ως αντικίνητρο. Αναμένεται να ενταχθούν εκατό (100) άτομα από την Ομάδα Στόχου.

Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.

Είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών η οποία βάση κριτηρίων της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει να προσκομιστεί (α) Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη (β) βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι ο σύνδεσμος είναι μέλος της και (γ) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή.

Η χορηγία θα είναι ύψους 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €10.000. Η χορηγία θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης. Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το μισθολογικό κόστος που καταβάλλεται από τους εργοδότες για την περίοδο απασχόλησης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ). Τόσο η πρόσληψη και έναρξη απασχόλησης όσο και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να γίνουν εντός της περιόδου πρόσκλησης δηλαδή από 24/10 μέχρι 25/11/2016.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2016
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην ετοιμασία αιτήσεων, επικοινωνήστε μαζί σας.

ΚΛΕΙΣΤΟ-1η προκήρυξη: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.


Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400.


Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.


Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €4.200.000 και αναμένεται να παραληφθούν 500 αιτήσεις.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2016
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην ετοιμασία αιτήσεων, επικοινωνήστε μαζί σας.