To ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο» εντάσσεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014 – 2018. Το σχετικό Σχέδιο Χορηγιών προωθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-2018 και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).

Σκοπός του Σχεδίου

Σκοπός του Σχεδίου Χορηγιών είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται (ή θα δραστηριοποιηθούν) στον οινοποιητικό τομέα, όπως οινοποιεία, οινοποιητικές μονάδες, εξειδικευμένες κάβες, υποδομές εμπορίας και έκθεσης οίνων / κρασιού / ξυδιού κ.α.

Δικαιούχοι Χορηγίας

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Μέτρου είναι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τους και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/Ε
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
  Περιοχές Εφαρμογής Μέτρου

Επιλέξιμες Επενδυτικές Δράσεις

 • Η κατασκευή, η απόκτηση ή η βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
 • Αγορά καινούργιων μηχανημάτων, επίπλωσης, εξοπλισμού, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και εμπορικών οχημάτων.
 • Τα γενικά έξοδα που συνδέονται με τις πιο πάνω επιλέξιμες δαπάνες και οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια των πιο πάνω δράσεων όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών, απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών εκμετάλλευσης/χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τα υπό αναφορά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 12% της αξίας τους.
 • Επενδύσεις για απόκτηση τεχνογνωσίας (δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειας εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν είναι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).
 • Η αμοιβή συμβούλων για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης, νοουμένου ότι απαιτείται με βάση τις πρόνοιες του Μέτρου, είναι επιλέξιμη δαπάνη

Σημειώνεται ότι η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις νέες επιχειρήσεις και για υφιστάμενες όταν το επενδυτικό πρόγραμμα είναι πέραν των €100.000 ή περιλαμβάνει μετεγκατάσταση της μονάδας.

Ελάχιστα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά προκήρυξη του Μέτρου ορίζεται στις €10.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στις €20.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στις €50.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Γ .

Ύψος Δημόσιας Ενίσχυσης / Ένταση Χορηγίας

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο:

 • 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α,
 • στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και
 • στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Το πιο πάνω Σχέδιο έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 06 Ιουνίου 2018.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 06 Ιουνίου 2018 μέχρι 06 Ιουλίου 2018.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική μελέτη στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.