ANOIKTO – ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2017-2020 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Πρόκειται για Σχέδιο Χορηγιών σε ιδιώτες για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πράσινης γραμμής Λευκωσίας. Κάθε επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια μπορεί να διεκδικήσει χορηγία μέχρι €40,000 ευρώ.
 • ΣΤΟΧΟΙ: Το Σχέδιο Χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται στο τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (2017 – 2020) του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους: 1. Προσέλκυση σε επιλεγμένες περιοχές – δέκτες του Προγράμματος Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής νέων επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. 2. Ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου με στόχο την κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση των περιοχών που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή. 3. Παρότρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα να επεκτείνουν τις κτηριακές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι εξελίξιμες και ανταγωνιστικές.
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, φυσικά πρόσωπα (κύπριοι πολίτες και πολίτες της ΕΕ) και νομικά πρόσωπα – Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταίρων άλλης επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν κύπριοι πολίτες ή πολίτες της ΕΕ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
 • ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Το Σχέδιο έχει εφαρμογή στις περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, οι οποίες φαίνονται στον οδηγό του Σχεδίου.
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή και βελτιώσεις/ επιδιορθώσεις σε υφιστάμενα κτήρια για:1. Δημιουργία νέας Επιχείρησης στις περιοχές του Σχεδίου, 2. Μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης σε υποστατικά στις περιοχές του Σχεδίου, 3. Επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν υφιστάμενη επιχείρηση στις περιοχές του σχεδίου.
 1. Οικοδομικές Εργασίες (θεμέλια, σκελετός, στέγη, τοιχοποιία, σοβάτισμα, δάπεδα, επενδύσεις, μπογιάντισμα, μονώσεις).
 2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 3. Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 4. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 5. Αμοιβή των μελετητών του έργου, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ.
 6. Ξυλουργικά /αλουμίνια/σταθερός εξοπλισμός.
 7. Εξωτερικές εργασίες (πλακόστρωτα, περιτειχίσματα).
 8. Κατεδάφιση υφιστάμενων στοιχείων της οικοδομής απομάκρυνση αχρήστων.
 • ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
 1. Δαπάνες ανέγερσης/επιδιόρθωσης διαμερισμάτων για κατοικία, ιδιοκατοίκηση και εμπορική εκμετάλλευση.
 2. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
 4. Η αγορά της γης, το κόστος έκδοσης των αναγκαίων αδειών, η κινητή επίπλωση και ο εξοπλισμός δεν καλύπτονται από το παρόν σχέδιο.
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: Δεν θα θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000.
 • ΧΟΡΗΓΙΑ: Η Χορηγία ανά Δήμο διαφοροποιείται ως ακολούθως: Α) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Η χορηγία αφορά το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση. Β) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ: Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.
 • ΠΕΡIOΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020. Οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Αιτήσεις υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής αίτησης στους οικείους Δήμους. Θα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτορνική μορφή από τους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. Τελευταία ημερομηνία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Λευκωσίας και στο Δήμο Αγίου Δομετίου.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.

Christmas Holidays

Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》

PMP Business Angels Ltd, Business Consultants σε συνεργασία με την ABI Career Builders την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2017 διοργάνωσε  το Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》το οποίο ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Στόχοι προγράμματος: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngels
Χώρος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ABI Career Builders για την άψογη συνεργασία και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς για τη φιλοξενία.

Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα :’Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων’

PMP Business Angels Ltd, Business Consultants σε συνεργασία με την ABI Career Builders την Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 2017 διοργάνωσε  το Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα : 《Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων》το οποίο ολοκληρώνεται στις 03 Νοεμβρίου 2017.

Στόχοι προγράμματος: Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Υπεύθυνους τμημάτων/Managers,Supervisors) του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngelsΧώρος διεξαγωγής: ΕΒΕ Πάφου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ABI Career Builders για την άψογη συνεργασία και το ΕΒΕ Πάφου για τη φιλοξενία.

 

Παρουσίαση του Σχεδίου Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας / 22 Σεπτεμβρίου 2017

PMP Business Angels Ltd, Business Consultants σε συνεργασία με την ABI Career Builders την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 διοργάνωσε  παρουσίαση του Σχεδίου Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν νέοι και νέες που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν  προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως και να μπορούν να δημιουργήσουν τη δικής τους επιτυχημένη επιχείρηση!

Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngels

Χώρος διεξαγωγής: Γραφεία ABI Career Builders

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ABI Career Builders για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία.

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης του εν λόγω Σχεδίου είναι 50% επί του προϋπολογισμού.                                              

Μέχρι τέλη του 2017 αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.

Summer Holidays 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Ενημερωτική Συνάντηση

Η #PMPBusinessAngels παρευρέθηκε στην Ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση των έργων που έχουν εγκριθεί από το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας στο ΚΕΒΕ.

Η ομάδα της #PMPBusinessAngels ήταν υπεύθυνη για την κατάθεση της Αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας για εξασφάλιση χορηγίας της εταιρείας NETinfo plc όπου και εγκρίθηκε από το Υπουργείο ΕΕΒΤ.

Thank you for trusting PMP Business Angels’ team!

‘Play the Arsenal Way…for a world without leukemia’

Η Arsenal Κύπρου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, διοργάνωσε  την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 20:00, στο εστιατόριο Atelier ένα φιλανθρωπικό Cheese & Wine με τον τίτλο ‘Play the Arsenal Way…for a world without leukemia’. Σκοπός της όλης εκδήλωσης ήταν η οικονομική στήριξη του Καραισκάκειου Ιδρύματος και η προώθηση του οράματος του για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία.

Εκ μέρους της PMP Business Angels παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της, Παύλος Ιωσηφίδης.

 

Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικού σχεδιασμού – Νεανική Επιχειρηματικότητα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά σε συνεργασία με την PMP Business Angels Ltd, Business Consultants στις 31 Μαρτίου 2017 διοργάνωσε Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικού σχεδιασμού – Νεανική Επιχειρηματικότητα όπου παρευρέθηκαν νέοι και νέες της κοινότητας που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν  προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως και να μπορούν να δημιουργήσουν τη δικής τους επιτυχημένη επιχείρηση!

Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngels

Χώρος διεξαγωγής: Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία.

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης του εν λόγω Σχεδίου είναι 50% επί του προϋπολογισμού.                                              

Μέχρι τέλη του 2017 αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.

Ημερίδα ενημέρωσης για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους – Troodos Development Company (CYPRUS) και το Ινστιτούτο Σολέας σε συνεργασία με την PMP Business Angels Ltd, Business Consultants στις 21 Οκτωβρίου 2016 διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα το  Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας όπου παρευρέθηκαν νέοι και νέες που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν  προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως και να μπορούν να δημιουργήσουν τη δικής τους επιτυχημένη επιχείρηση!

20161021_20392420161021_192422 20161021_192411 20161021_192358

 

Ομιλητής: Παύλος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής της#PMPBusinessAngels

Χώρος διεξαγωγής:  Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους – Troodos Development Company (CYPRUS)

 

Λίγα λόγια για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης του εν λόγω Σχεδίου είναι 50% επί του προϋπολογισμού.                                              

Αρχές του 2017 αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

 

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.