ΚΛΕΙΣΤΟ-Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας-Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (20/12/2017-19/03/2018)

archio-lipsis

Σκοπός σχεδίου

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα (εξαιρούνται κάποιες μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες) αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν:

Νεανική Επιχειρηματικότητα: Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν νέοι, άνδρες και γυναίκες που:

 • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών (δηλαδή έχουν
  συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά
  την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους).
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την
  ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • *Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος
  ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν
  του 25%.*
 • **Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσφέρουν τις υπηρεσίες
  τους μόνο σε έναν εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και
  υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν
  θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. **

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, γυναίκες, που:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον, για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία. Σημειώνεται ότι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης δεν είχαν την μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η άμεση οικογένεια τους (σύζυγος, γονείς), πληροί το υπό αναφορά κριτήριο .Έχουν νόμιμα τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίες:
 • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 55 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους).
 • Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • *Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος
  ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν
  του 25%.*
 • **Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσφέρουν τις υπηρεσίες
  τους μόνο σε έναν εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και
  υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν
  θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. **

Για τους Δικαιούχους του Σχεδίου πρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Δεν έχουν οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και
  άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με άλλο Σχέδιο Χορηγιών του
  Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή απόφαση της
  αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου για τον αποκλεισμό τους για τρία (3) χρόνια από
  όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒΤ ή/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων,
  εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω
  καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της αρμόδιας Αρχής.
 • Θα εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή.
  Επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών
  Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ.3
  της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε. και τέτοιες προτάσεις/
  αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες  επιχειρήσεων

Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Τουρισμός
 • Μεταποίηση

Όρια προϋπολογισμών

Ανώτατο Όριο προϋπολογισμού ανά κατηγορία:

 • Μεταποίηση €140.000
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Υπηρεσίες/Τουρισμός €100.000

Ελάχιστο Όριο Προϋπολογισμού:

 • Όλες οι κατηγορίες €10.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης

Για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι πιο κάτω:

α) Εξοπλισμός (Τα μηχανήματα / εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καλύπτει :
 Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων/ υπηρεσιών.
 Αυτοματοποίηση και μηχανοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 Ποιοτικό έλεγχο παραγωγής προϊόντων.
 Εξοπλισμό διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής
(πχ. γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια).
 Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, εξαιρουμένων αυτοκινήτων τύπου
σαλούν, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς του έργου (για τη
διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων κτλ. ή μεταφορά αναγκαίου
εξοπλισμού).
 Εξοπλισμό περιορισμού της ρύπανσης (πχ. συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών
αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
 Έπιπλα και σκεύη (πχ. γραφεία, καρέκλες, πάγκοι εργασίας, κτλ.).
 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με
τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης.
 Ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και περιφερειακές συσκευές (συσκευές fax,
φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές,
σαρωτές, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).
 Δαπάνες για φωτισμό..
 Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας της επιχείρησης ή/και δημιουργίας ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop).
 Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης
(πχ. βιτρίνες, πάγκοι και ράφια, κτλ).
 Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πχ. πάγκοι, ράφια, κτλ.).
 Πάγκοι κουζίνας και ντουλάπια
 Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών, πυρασφάλειας, και συστημάτων
ασφαλείας.
 Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του επιλέξιμου εξοπλισμού/
μηχανημάτων.
 Επιγραφές στην πρόσοψη του κτηρίου της επιχείρησης.

*Στην κατηγορία εξοπλισμός περιλαμβάνονται και τα εμπορικά μεταφορικά μέσα που είναι απαραίτητα για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης, με ανώτατο όριο τις €17.000. Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος.

β) Ειδικές Εγκαταστάσεις

Η κατηγορία δαπανών αφορά:
 Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (πχ. ψυγεία,
συντήρηση, ξήρανση).
 Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης
(πχ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης, εγκαταστάσεις κολυμβητηρίων) .

γ) Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων

Η κατηγορία δαπανών αφορά:
 Οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση ή/ και επέκταση ή/ και ανακαίνιση/ διαμόρφωση/
διαρρύθμιση κτιρίων (υποστατικά, γραφεία κτλ.) και γενικά βελτιώσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων.
 Κατασκευή ραμπών ή άλλων στηριγμάτων (πχ. μεταλλικές κατασκευές) για διευκόλυνση της
πρόσβασης των αναπήρων στα υποστατικά της επιχείρησης.
 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση καλωδίωσης που να υποστηρίζει
ευρυζωνικές (τηλεφωνικές) συνδέσεις με Δίκτυα Νέας Γενιάς, ικανές να επιταχύνουν
σύνδεση με το Διαδίκτυο σε πολύ ψηλές ταχύτητες.
 Υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα εξαερισμού και εγκατάσταση ειδών υγιεινής.

*Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων/ υποστατικών το επιλέξιμο κόστος θα υπολογίζεται πάνω στον καλυμμένο χώρο των κτιρίων που θα επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €700 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου ενώ σε περιπτώσεις διαμόρφωσης/ διαρρύθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου.
**Σημειώνεται ότι η αγορά κτιρίου καθώς και το κόστος απόκτησης της γης δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.

δ) Κατάρτιση Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για προγράμματα κατάρτισης/σεμινάρια σχετικά με τις δραστηριότητες
της νέας επιχείρησης και καλύπτει ΜΟΝΟ τους επιλέξιμους εταίρους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν έξοδα παρακολούθησης των σεμιναρίων καθώς και αεροπορικά εισιτήρια.

ε) Προβολή-Προώθηση της επιχείρησης

Η κατηγορία δαπανών αφορά:
 Συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης & διαμόρφωσης περιπτέρων, κόστος
αεροπορικού εισιτηρίου).
 Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα
κτλ.).
 Δημιουργία λογότυπου.
 Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων.

στ)  Άλλες Δαπάνες:

Η κατηγορία δαπανών αφορά: Δαπάνες μελέτης και επίβλεψης υλοποίησης του έργου από αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό
ηλεκτρολόγο, κα. για τις επιλέξιμες δαπάνες ή εργασίες.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης διαφόρων αδειών π.χ. άδεια οικοδομής, κτλ, καθώς και
αυτές που αφορούν αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν είναι επιλέξιμες.
 Δαπάνες ίδρυσης/ εγγραφής εταιρείας με ανώτατο αποδεκτό ποσό €1.000. Τα δικαιώματα
εγγραφής εταιρείας και τα σχετικά ένσημα δεν αποτελούν επιλέξιμο κόστος.
 Δαπάνες Συμβούλων για ετοιμασία και υποβολή της αίτησης με ανώτατο επιλέξιμο κόστος
€1.000.

ζ) Κεφάλαιο Κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης αφορά την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών της επιχείρησης που θα διενεργηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 Αγορές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
 Αγορά γραφικής ύλης και άλλων αναλώσιμων για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 Ενοίκια υποστατικών, αν υπάρχουν, για περίοδο μέχρι και έξι μηνών. Ενοικιαστήρια
έγγραφα που συνάπτονται μεταξύ των δικαιούχων και των γονέων τους δεν θα γίνονται
αποδεκτά για σκοπούς επιλεξιμότητας της δαπάνης του ενοικίου.
 Ασφάλιστρα της επιχείρησης έναντι πυρός, κλοπής και θεομηνίας, και ενός εμπορικού
αυτοκινήτου, για ένα έτος.
 Λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου/ διαδικτύου, και νερού (της επιχείρησης) για
περίοδο μέχρι και έξι μηνών.


Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 έχει επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2017 – 19 Μαρτίου 2018

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στο σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.