ΚΛΕΙΣΤΟ-1η πρόσκληση: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με Αναπηρία εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης.
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €20.000.


Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης


Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €2.000.000 και αναμένεται να παραληφθούν 100 αιτήσεις.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2016
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην ετοιμασία αιτήσεων, επικοινωνήστε μαζί σας.