ANOIKTO – ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2017-2020 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Πρόκειται για Σχέδιο Χορηγιών σε ιδιώτες για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πράσινης γραμμής Λευκωσίας. Κάθε επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια μπορεί να διεκδικήσει χορηγία μέχρι €40,000 ευρώ.
 • ΣΤΟΧΟΙ: Το Σχέδιο Χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται στο τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (2017 – 2020) του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους: 1. Προσέλκυση σε επιλεγμένες περιοχές – δέκτες του Προγράμματος Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής νέων επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. 2. Ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου με στόχο την κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση των περιοχών που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή. 3. Παρότρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα να επεκτείνουν τις κτηριακές τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι εξελίξιμες και ανταγωνιστικές.
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, φυσικά πρόσωπα (κύπριοι πολίτες και πολίτες της ΕΕ) και νομικά πρόσωπα – Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταίρων άλλης επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν κύπριοι πολίτες ή πολίτες της ΕΕ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
 • ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Το Σχέδιο έχει εφαρμογή στις περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, οι οποίες φαίνονται στον οδηγό του Σχεδίου.
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή και βελτιώσεις/ επιδιορθώσεις σε υφιστάμενα κτήρια για:1. Δημιουργία νέας Επιχείρησης στις περιοχές του Σχεδίου, 2. Μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης σε υποστατικά στις περιοχές του Σχεδίου, 3. Επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν υφιστάμενη επιχείρηση στις περιοχές του σχεδίου.
 1. Οικοδομικές Εργασίες (θεμέλια, σκελετός, στέγη, τοιχοποιία, σοβάτισμα, δάπεδα, επενδύσεις, μπογιάντισμα, μονώσεις).
 2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 3. Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 4. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 5. Αμοιβή των μελετητών του έργου, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ.
 6. Ξυλουργικά /αλουμίνια/σταθερός εξοπλισμός.
 7. Εξωτερικές εργασίες (πλακόστρωτα, περιτειχίσματα).
 8. Κατεδάφιση υφιστάμενων στοιχείων της οικοδομής απομάκρυνση αχρήστων.
 • ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
 1. Δαπάνες ανέγερσης/επιδιόρθωσης διαμερισμάτων για κατοικία, ιδιοκατοίκηση και εμπορική εκμετάλλευση.
 2. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
 4. Η αγορά της γης, το κόστος έκδοσης των αναγκαίων αδειών, η κινητή επίπλωση και ο εξοπλισμός δεν καλύπτονται από το παρόν σχέδιο.
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: Δεν θα θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000.
 • ΧΟΡΗΓΙΑ: Η Χορηγία ανά Δήμο διαφοροποιείται ως ακολούθως: Α) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Η χορηγία αφορά το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση. Β) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ: Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.
 • ΠΕΡIOΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020. Οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Αιτήσεις υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής αίτησης στους οικείους Δήμους. Θα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτορνική μορφή από τους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. Τελευταία ημερομηνία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Λευκωσίας και στο Δήμο Αγίου Δομετίου.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.