ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MμE του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Τέλη του 2019 αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχοι Προγράμματος:

 • Υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  ου μεταποιητικού τομέα οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
 • Δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι:

 • Νέες ή υφιστάμενες ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών.
 • Διαμόρφωση Χώρων.
 • Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό.
 • Μεταφορικά Μέσα.
 • Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης.
 • Αμοιβές Συμβούλων.
 • Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ύψος Χορηγίας:

 • 50% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες): €10.000.
 • Το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
 • Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €14 εκ.

*Με την προκήρυξη του Σχεδίου, τα πιο πάνω στοιχεία  δύναται να
διαφοροποιηθούν. Τα πιο πάνω στοιχεία είναι βασισμένα από τον Οδηγό του εν λόγω Σχεδίου κατά το έτος 2015.

Η ομάδα της PMP Business Angels μπορεί να σας βοηθήσει να ετοιμάσετε την Aίτηση συμμετοχής σας καθώς και την Τεχνοοικονομική μελέτη στο πιο πάνω σχέδιο όπου θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το έργο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί σας.