ΑΝΟΙΚΤΟ-Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (De Minimis)-Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

νθξκ

Σκοπός

• Προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες, ηλικίας κάτω των 60 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.

• Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας μέσα από την απασχόληση και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.

• Στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης ανέργων.

Βασικές Πρόνοιες

• Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.  Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από τριάντα (30) ετών μέχρι και κάτω των εξήντα (60) ετών κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ.

• Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 4 μήνες.

• Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του μακροχρόνια άνεργου.

• Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2016, είτε:

(α)     το αργότερο ένα μήνα μετά την πρόσληψη του άνεργου, ή

(β)     μετά από συμφωνία με τον μακροχρόνια άνεργο για τη μελλοντική ημερομηνία εργοδότησής του.

• Ο χρόνος υποβολής αίτησης εργοδότη για ένταξη στο Σχέδιο, στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια ανέργου.

• Στην περίπτωση που η επιχείρηση/οργανισμός δεν έχει ήδη εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο αλλά προτίθεται να τον εργοδοτήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο ανά πάσα στιγμή, όμως πριν τη λήψη απόφασης από την ΑνΑΔ, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εργοδότησης του μακροχρόνια άνεργου..

• Η ηλικία του μακροχρόνια άνεργου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των εξήντα (60) ετών.

• Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.

• Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

• Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή προσόντα.

• Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.

• Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο μακροχρόνια άνεργος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.

• Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του μακροχρόνια άνεργου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ.

Οφέλη Μακροχρόνια Ανέργων

• Διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

• Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και  επαγγελματικών εμπειριών.

• Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών της ΑνΑΔ γι’ αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.

Οικονομική κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος

Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου

Ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του προβλεπόμενου από τη Συλλογική Σύμβαση μισθού. Στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση, ο εργοδότης  δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του εκάστοτε κατώτατου μισθού που προνοείται από το Διάταγμα για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870 μηνιαία, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας.

Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους.

Όσες επιχειρήσεις ή/και απόφοιτοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σχέδιο και θα χρειαστούν βοήθεια για την ετοιμασία των αιτήσεων που είναι απαραίτητα για την έγκριση τους, επικοινωνήστε μαζί σας.