ΑΝΟΙΚΤΟ-Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis)-Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

νθξκ

Σκοπός

 • Προσφορά ευκαιριών σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Αναβάθμιση της διεύθυνσης, βελτίωση της λειτουργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω της απασχόλησης και κατάρτισης προσοντούχων ατόμων και της στελέχωσής τους με απόφοιτους σε κατάλληλες θέσεις.

Βασικές Πρόνοιες

 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6 μήνες.
 • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου.
 • Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, είτε:

(α)     μετά τη σύναψη εργασιακής σχέσης με τον απόφοιτο, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζει η ΑνΑΔ, ή

(β)     μετά από συμφωνία με τον απόφοιτο για τη μελλοντική ημερομηνία εργοδότησής του.

 • Ο χρόνος υποβολής αίτησης εργοδότη για ένταξη στο Σχέδιο, στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.
 • Στην περίπτωση που η επιχείρηση/οργανισμός δεν έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο αλλά προτίθεται να τον εργοδοτήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο ανά πάσα στιγμή, όμως πριν τη λήψη απόφασης από την ΑνΑΔ, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εργοδότησης του απόφοιτου.
 • Η ηλικία του απόφοιτου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών.
 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του απόφοιτου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
 • Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.
 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο απόφοιτος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.
 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του απόφοιτου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ

Οφέλη Αποφοίτων

 • Διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.
 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και  επαγγελματικών εμπειριών.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών της ΑνΑΔ γι’ αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.

Οικονομική κάλυψη

 • Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος

Κατώτατο όριο μισθού αποφοίτου

Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.

Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους.

Όσες επιχειρήσεις ή/και απόφοιτοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σχέδιο και θα χρειαστούν βοήθεια για την ετοιμασία των αιτήσεων που είναι απαραίτητα για την έγκριση τους, επικοινωνήστε μαζί σας.